مقاله تاثیرات ارتباطات بین المللی آموزش عالی در برنامه های درسی آموزش عالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۷ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۸ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیرات ارتباطات بین المللی آموزش عالی در برنامه های درسی آموزش عالی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی
مقاله بین المللی شدن آموزش عالی
مقاله برنامه درسی
مقاله محتوای برنامه درسی
مقاله روش آموزشی
مقاله روش ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: قاهری راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان تاثیر ارتباطات بین المللی آموزش عالی در برنامه های درسی آن از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران و با متخصصان برنامه ریزی درسی بود. استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی ۳۲۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و به دلیل تعداد کم متخصصان برنامه ریزی درسی با استفاده از روش سرشماری ساده، کل جامعه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن بعد از مطالعه پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و اعتبار پرسشنامه نیز از طریق اجرای آزمایشی بر روی ۳۵ نفر از گروه نمونه و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۵ به دست آمد. نتایج ناشی از بررسی نظرات دو گروه در پرسشنامه نشان می دهد که هر دو گروه معتقد هستند افزایش ارتباطات بین المللی آموزش عالی بر روی عناصر چهارگانه برنامه درسی (محتوا، روش های تدریس، روش های ارزشیابی و تجهیزات) تاثیرات بسیار خواهد داشت.