سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا فرخ – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی انستیتوی گیاهشناسی آکادمی ملی علوم ج
ابراهیم عزیزاف – -استاد انستیتوی گیاهشناسی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان
مسعود اصفهانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی رنجبرچوبه – کارشناس ارشد انستیتوی تحقیقات توتون

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم روی برخی از خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی توتون گرمخانه ای، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در انستیتوی تحقیقات توتون شهر رشت واقع در استان گیلان به صورت فاکتوریل با هشت تیمار و سه تکرار اجراء گردید. سطوح کودی مورد استفاده عبارت بودند از ( ۵۵ (N3) ،۴۵ (N2) ،۳۵(N1 و ( ۶۵ (N4 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره و ( ۱۵۰ (K1 و ( ۲۰۰ (K2 کیلوگرم پتاسیم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم. رقم مورد استفاده در این آزمایش K326 بود. صفات عملکرد برگ خشک (وزن خشک برگ)، گلدهی، وزن خشک ساقه، عملکرد بیولوژیک (بیوماس) و شاخص برداشت مورد بررسی قرار گرفتند. تاثیر نیتروژن روی عملکرد برگ خشک و وزن خشک ساقه در سطح احتمال ۵% و روی گلدهی و بیوماس در سطح احتمال ۱% معنی دار گردید. پتاسیم روی گلدهی در سطح احتمال ۱% تاثیر معنی داری داشت. همچنین اثر متقابل نیتروژن و پتاسیم روی گلدهی در سطح احتمال ۵% و روی بیوماس و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱% معنی دار شد