مقاله تابوی جنسی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال ساکن شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تابوی جنسی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال ساکن شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابو جنسی
مقاله عوامل فرهنگی
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله عوامل سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن تنهایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی وجود تابوی جنسی در میان جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال ساکن شهر تهران و نیز بررسی عوامل موثر بر این مساله اجتماعی است. تعداد ۶۴۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت سنجش میزان شیوع تابوی جنسی در جوانان ساکن در شهر تهران و همچنین سنجش عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محدودکننده آشکار شدن موضوعات جنسی از پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه تحقیق، از قضاوت اساتید استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T، پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. مهمترین یافته های تحقیق نشان می دهد که تابوی جنسی در میان جوانان مذبور وجود داشته و عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیش بینی کننده تابوی جنسی هستند. و اصلی ترین عامل محدودکننده آشکار شدن موضوعات جنسی عوامل فرهنگی هستند. ۱٫ بین میزان عوامل فرهنگی و اجتماعی محدودکننده آشکار شدن موضوعات جنسی و میزان تابوی جنسی ارتباط معناداری در جهت مستقیم وجود دارد. ۲٫ بین میزان عوامل سیاسی محدودکننده آشکار شدن موضوعات جنسی و میزان تابوی جنسی ارتباط معناداری وجود ندارد ۳٫ بین میزان تابوی جنسی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت که زنان تابوی جنسی بیشتری را گزارش می کنند. ۴٫ بین میزان تابوی جنسی جوانان با سطح تحصیلات مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. ۵٫ بین میزان تابوی جنسی و شغل جوانان ارتباط معناداری وجود ندارد. ۶٫ بین میزان تابوی جنسی جوانان ارتباط معناداری در جهت معکوس وجود دارد. هر چه فرد سن بیشتری داشته باشد، میزان تابوی جنسی کمتری را گزارش می کند و بالعکس.