سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نبی امیدی – کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، مدرس دانشگاه
محمدرضا امیدی – دانشجوی مهندسی صنایع ؛ ایلام ، فرهنگیان

چکیده:

تابع تولید یک مفهومی کاملا فیزیکی است و بطور ساده رابطه بین ستاده و نهاده هاى تولید را نشان مى دهد. این تابع بیانگر حداکثر محصولی است که از ترکیبات مختلف نهادهای تولید بهدست مىآید. در این تعریف هم مقدارمحصول و هم مقادیر نهادها به صورت فیزیکی بیان می شود البته تاب ع تولید در شرایط تکنولوژیکى معینى قابل تعریف است به بیان دیگر این تابع به عنوان مفهوم اصلى در اقتصاد، یک روش سیستماتیک براى نشان دادن رابطه بین مقادیر مختلف یک نهاده یا عامل تولید که برای استفاده یک محصول می تواند به کار رود، با محصول یا ستاده است هدف این تحقیق آن است که ضمن تشریح روشهای اندازه گیری بهره وری ، رویکرد تابع تولید و توابع سه گانه آن را توضیح داده و با اندازه گیری متغییرهای تاثیر گذار بر هریک از توابع با استفاده از نرم افزارهای آماری بهترین و مناسبترین تابع تولید را برای سنجش بهره وری امل تولید واحدهای تولیدی صنایع دستی استان ایلام مشخص نماید به این منظور سه تابع کاب – داگلاس و ترانسدنتال وترانس لاگمورد بررسی قرارگرفته اند