سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن فرهادی بانسوله – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مطالعه تابع تولید محصول جو بر اساس نتایج به دست آمده از ۴ سال آزمایشات مزرعه ای تعیین گردیده است برای این منظور در سال زراعی۷۷-۷۶ محصول جو در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرجتحت تیمارهای مختلف کم آبیاری ۰ه ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۰ ، و ۸۰ و ۹۰ و ۱۰۰ در صد نیاز ابیاری کشت گردید. نتایج این مطالعه ضمن مقایسه با مطالعات صورت گرفته قبلی در همین منطقه در سالهای زراعی ۷۰-۶۹ و ۷۳-۷۲ و ۷۴-۷۳ با آنها ترکیب و تابع تولید محصول جو بر اساس مجموعه ای از نتایج ۴ سال آزمایش برآورد گردید. نتایج نشان داد که تابع تولید با توجه به نوع مدیریت و شرایط آب و هوایی از سالی به سال دیگر تغییر می کند. نتایج مطالعات چهار ساله نشان داد که تعیین تابع تولید براساس نتایج مطالعات یکساله منجر به اشتباهات بزرگی می شود و تابع تولید بایستی با استفاده از نتایج مطالعات چند ساله تعین شود. تجزیه و تحلیل آماری عملکرد محصول تحت تیمارهای مختلف نشان داد که عملکرد دانه و وزن ۱۰۰ دانه در تیمارهای ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نیاز آبیاری تفاوت معنی داری در سطح ۵% نداشتند. ضمناهمین آنالبز نشان داد که عملکرد کاه در تیمارهای ۲۰ تا ۱۰۰ درصد نیاز آبیاری تفاوت معنی داری نداشتند