سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیزاله اردشیربهرستاقی – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
مرتضی اسکندری قادی – دانشیارگروه علوم پایه مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل،

چکیده:

در این مقاله به تحلیل یک نی م فضا با رفتار همسان (ایزوتروپ) جانبی تحت اثر تغییرمکان قائم صفحه صلب حلقوی مضاعف مستقر بر روی سطح نیم فضا پرداخته می شود. بدین منظور ابتدا با مجزاسازی معادلات تعادل با استفاده از توابع پتانسیل لخنیتسکی- هو-نواکی ، معادلات به دست آمده با استفاده از تبدیل هنکل در دستگاه مختصات استوانه ای برای بار با توزیع رینگی در امتداد قائم حل شده و توابع گرین تغییرمکان و تنش بدست می آیند. با تقریب تنش های قائم زیر حلق ههای مضاعف موجود با استفاده از توابع شکلی المانی موسوم به المان گرادیانی پویا ۱ و ارضاء شرایط مرزی مسئله، توابع تنش، تغییرمکان و سختی قائم شالوده حلقوی مضاعف تعیین می شوند