سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن براتی – استادیار گروه برق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی حبیب زاده – گروه کارشناسیارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
افشین لشکرآرا – هیئت علمی و دوره دکتری گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
جمشید آقایی – استادیار گروه برق ،دانشکده فنی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله، یک استراتژی پیشنهاد جدید برای بازار روز آینده مدلسازی میشود. الگوریتم بهوجود آمدهبرای این مدل، از دید یک شرکت تولیدی که هدف آن بیشینهکردن سود خود به عنوان یک شرکتکننده در بازارهای فروشتوان اکتیو و رزرو چرخان است، ارائه میگردد. در این روش از پیشبینی ساعتی قیمت بازار انرژی و پیشبینی ساعتی قیمتبازار رزرو به عنوان مدلهای استراتژی پیشنهاد قیمت احتمالی و امکانپذیر یک شرکت تولیدی در هر دو بازار استفاده می-شود.از دو مدل قیمت گذاری در بازارهای ترکیبی جهت تعیین مقدار رزرو چرخان استفاده میشود. یک روش بهینه سازیدوسطحی که در سطح اول آن مسئله بیشینهکردن سود شرکتهای تولیدی به صورت انفرادی جهت بدست آوردن مقدارانرژی بهینه پیشنهاد شده در بازارها، حل شده و در سطح دوم بهینه سازی با استفاده از نتایج سطح اول و مسائل شبکه،مقدار انرژی اعطا شده به هر واحد تولیدی از دید بهرهبردار مستقل سیستم، بدست خواهدآمد. در این مقاله از روش تئوریبازیها در بهوجود آوردن مدل بهینه سازی استفاده میشود. از یک سیستم شش شینه برای نشان دادن کاربرد مدل ارائهشده و نیز بررسی قابلیتهای آن، استفاده میشود.