سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرناز گوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
علیرضا باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
عبداله بحرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

به منظور بررسی اثر جداگانه و توأم عناصر غذاییMn, Zn, Fe, K, P, N بر عملکرد دانه و دیگر صفات زراعی کلزا،(Brassica napus L.) این تحقیق درمزرعه ای واقع درشهرستان شیرازدرسال ۸۹۱۳۸۸ انجام گرفت. ، آزمایش بصورت فاکتوریل ودر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح ۰ ۲ و۰ ۴ در هزار کودهای آهن، روی و ، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم و سه سطح ۲و۴ درهزارکودهای آهن ،روی ومنگنز بصورت محلولپاشی بود.نتایج نشان داد که استفاده از کودهای ماکرو موجب افزایش معنیدار تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت وعملکرد روغن شد. هرچند تفاوت معنیداری بین تیمارهای ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار کودهای NPKمشاهده نگردید. درصد روغن نیز با افزایش سطح کودهای NPKتا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش یافت اما با افزایش آن راتا۴۰۰کیلوگرم درهکتاردرصد روغن کاهش یافت. با افزایش سطوح مختلف محلولپاشی ریزمغذیها تعداد دانه در خورجین ،وزن هزار دانه،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد روغن، شاخص برداشت و عملکرد روغن افزایش معنیداری یافت اما تأثیرمعنیداری بر تعداد خورجین در بوته نداشت.از نظر آماری سطوح مختلف محلولپاشی ( ۲ در هزار و ۴ در هزار) در یک سطوح قرار داشتند. اثر متقابل سطوح مختلف کودهای ماکرو و میکرو نیز برصفات مورد اندازه گیری معنیدار بود. دراین مطالعه تغییرات عملکرد دانه و روغن اساساً و به ترتیب ناشی از تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه بود.