سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل غفاری – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده پاک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم باغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تعیین دیدگاه یا دیدگاه های مناسب برنامه درسیِ حاصل از مطالعه عمیق روی جنبه های فلسفی و نظریِ برنامه درسی و هماهنگ با اهداف، مرحله ای اساسی در فرایند برنامه ریزی درسی است که بر سایر مراحل فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی تأثیر می گذارد؛ از طرفی دیگر، با بررسی رویکرد یک متخصص برنامه درسی و یا معلم می توان موضع او را نسبت به یادگیرنده، موضوعات و محتوای درسی، هدف های آموزشی، روش ها و جامعه در فرایند تعلیم و تربیت، مورد مطالعه قرار داد. تمامی مراحل و عناصر برنامه درسی، تحت تأثیر جهت گیری های فلسفی برنامه ریزان است و شناخت مبانی فلسفی این دیدگاه ها می تواند تا حد زیادی، رفتار و تصمیمات آنان را پیش بینی نماید. با این تفاسیر، شناخت مبانی فلسفی دیدگاه رفتارگرایی به عنوان رایچ ترین رویکرد در حوزه برنامه درسی، تأثیر بسزایی در فرایندهای آموزشی دارد. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی مبانی فلسفی و جایگاه رفتارگرایی در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران پرداخته ایم.