سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهزاد شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید پیراسته – مدیر منابع انسانی شرکت آلومینیوم پارس ساوه

چکیده:

در دنیای امروز که شاهد تغییرات زیادی در تکامل ساختار و زندگی فردی و سازمانی هستیم حضور کارآفرینان به عنوان یک استراتژی نوین در سازمانها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصتها برای موفقیت، رشد و بقای سازمان اهمیت ویژهای دارد.کارآفرینان نقش و جایگاه ویژه ای در روند رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعهیافته و یا در حال توسعه دارند، به این دلیل دولت ها تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهرهبرداری از دستاوردهای تحقیقات، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق و ترغیب کنند. مقاله حاضر ابتدا به تعریفی از یادگیری کارآفرینانه پرداخته و سپس انواع یادگیری کارآفرینانه ارائه شده است . در نهایت نتیجه شده که تشخیص، شناسایی و خلق فرصت های جدید لازمه آغاز هر گونه فعالیت کارآفرینانه است. و سازمان هایی که میل بیشتری به یادگیری کارآفرینانه شدن دارند برای تشخیص هر چه بهتر فرصت ها غالباً از سه سبک یادگیری رفتاری، یادگیری شناختی و یادگیری عملی استفاده می کنند.