سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نفیسه اتحادداریانی – شرکت برق منطقه ای تهران
احد کاظمی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رلههای حفاظتی دیستانس بهطور وسیع بهعنوان حفاظت اصلی و پشتیبان برای خطوط انتقال استفاده میشوند. این رلهها بر مبنای اندازهگیری امپدانس خط انتقال در نقطه رلهگذاری عمل میکنند. عوامل مختلفی از جمله، شرایطساختاری و بهرهبرداری سیستم قدرت، محل وقوع خطا و بهخصوص مقاومت خطای زمین، بر روی این امپدانس اندازهگیریشده تأثیر دارند. بهکاربردن ادواتFACTS درخطوط انتقال، که درحال حاظر به دلیل مشکلات رشدبار و مسیرهای محدود برای خطوط انتقال جدید؛ اجتناب ناپذیر است، موجب میشود که عوامل بیشتری از جمله پارامترهای کنترلی ادوات FACTSمحل نصب، حالت های عملیاتی و درجه جبرانسازی آنها، بر روی امپدانسظاهری اندازهگیریشده در نقطه رلهگذاری تأثیرگذار باشد. هدف از این مقاله مطالعه تأثیر جبرانسازی موازی خطوط انتقال در نقاط مختلف با استفاده ازSVCروی امپدانس ظاهری اندازهگیریشده در نقطه رلهگذاری و عملکرد رله دیستانس، تحت شرایط خطای تکفاز بهزمین میباشد. این مطالعه همچنین شامل تأثیر تنظیم پارامترهای کنترلی و حالتهای عملیاتی و میزان جبرانسازی این ادوات نیزخواهدبود. در این مقاله امپدانس اندازهگیریشده در نقطه رله گذاری از طریق شبیه سازی سیستم با استفاده از نرمافزار شبیه سازی گذرای سیستم قدرت(PSCAD/EMTDC محاسبه و تأثیر پارامترهای مذکور بر روی آن بررسی می شود