سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا خزایی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلا
مریم محمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلا
محمد سیاری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
مهدی صیدی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

تنش خشکی رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد، برای شناسایی اثرات تنش خشکی و اسید ۵ – آمینولوولونیک (ALA)، که یک پیش ماده کلیدی در بیوسنتز تمام ترکیبات پورفیرینی مانند هم و کلروفیل میباشد; تحقیقی بر روی گیاه فلفل انجام گرفت. تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت گلدانی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام گرفت فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق شامل دو فاکتور، فاکتوراول تنش خشکی در سه سطح بدون تنش (رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه)، تنش متوسط (رطوبت خاک در حد ۶۰ درصد ظرفیت مزرعه) و تنش شدید (رطوبت خاک در حد ۳۰ درصد ظرفیت مرزعه) و فاکتور دوم شامل چهار تیمار ALA به صورت محلولپاشی برگی در چهار سطح ۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۱ میلی مولار بود. کاربرد خارجی (ALA) روی رشد فلفل تحت تنش خشکی اثر مثبتی داشت و باعث کاهش اثرات سوء تنش خشکی و تولید محصول با وجود خشکی خاک گردید. نتایج آنالیز آماری نشان داد تنش خشکی و نیز کاربرد ALA بر پارامترهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه اثر داشته و افزایش غلظت ALA، باعث افزایش وزن تر، وزن خشک و ارتفاع گیاه گردید.