سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر رامین – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعادت شاهپوری – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نعمت الله اعتمادی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهناز کارگر – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گل رز یکی از محبوبترین گلهای جهان بوده که رقم بالایی از صادرات گلهای شاخه بریده را به خود اختصاص داده است. گل رز یکی از محبوبترین گلهای جهان بوده که رقم بالایی از صادرات گلهای شاخه بریده را به خود اختصاص داده است. محیطی هستند، این مشکل را برطرف سازند. به این ترتیب استفاده از موادی که اثرات مخرب نداشته باشند اهمیت زیادی دارد. ۱- متیل سیلکوپروپن (MCP-1) به عنوان یک ماده جدید جلوگیریکننده از اثر اتیلن، در غلظتهای خیلی کم مصرف شده و اثر منفی بر سلامت انسان و محیط زیست ندارد. لذا پژوهشی در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تیمار شامل غلظت های صفر (شاهد) ، ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۰/۷۵ میکرولیتر بر لیتر MCP-1 و با سه تکرار، به منظور بررسی اثر MCP-1 بر عمر گلجائی گل شاخه بریده رز رقم گراند پریکس انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که MCP-1 اثر معنیداری بر تمامی شاخصها به جز درصد آب گل و pH محلول نگهدارنده داشت. ضمن اینکه تیمار ۰/۵ میکرولیتر برلیتر در مورد شاخصهای کلروفیل فلورسانس، وزن تر نسبی، محلول جذب شده و عمر گلجایی نسبت به سایر غلظت به طور معنیداری بیشتر بود.