سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا رضایی شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه تربیت بدنی، علی آباد کتو
ابوالفضل شیرافکن – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سیدحسن هراتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده، گروه تربیت بدنی، نقده، ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر تمرینات تسهیل کننده گیرنده های عمقی عصبی و عضلانی ) PNF ( به روش HR عضلات همسترینگ برانعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی دانشجویان پسر بود . تعداد ۸۵ آزمودنی با میانگین سن ۶/۱۸±۲۲/۴۱ سال وزن ۱۲/۳۴± ۶۵/۸۴ کیلوگرم و قد ۷/۴۲±۱۶۷/۴۲ سانتیمتر از میان دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و با همین روش به دو گروه تجربی ) n = 30 ( و کنترل ) n = 30 ( تقسیم شدند . گروه تجربیپس از آزمون اولیه در یک جلسه جداگانه، گرم کردن و دریافت پروتکل تمرینی به مدت ۱ هفته ، طیجلسه ای جداگانه، آزمون نهایی دادند. گروه کنترل بدون پروتکل به اجرای آزمون اولیه و آزمون نهایی پرداختند. به منظور اطمینان از طبیعی بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای اطمینان از تجانس -واریانس های دو گروه کنترل و تجربی، از تست لوین استفاده گردید. در این پژوهش از رویکرد آماری tمستقل( P ≤ ۰/۰۵ ( برای اطمینان از همسانی داده ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ، رویکرد آماری t وابسته ) P ≤ ۰/۰۵ ( بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین آزمون اولیه و آزمون نهاییانعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی گروه تجربی اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که ۱ هفته یا ۱۱ جلسه تمرین کششی PNF به روش HR می تواند سبب افزایش انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و چابکی گردد