سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه باقلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
حسن صفی خانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

به نظر می رسد برنامه تمرینات مقاومتی در داخل آب نسبت به برنامه تمرینات هوازی انرژی بیشتری مصرف می کند. برنامه تمرینات داخل آب برای بیماران، معمولا دارای شدت پایین و همچنین بسیار خسته کننده می باشد. برخی محققین از برنامه های متنوع تر و شدیدتری استفاده کرده اند. لذا انتخاب یک برنامه متنوع و با شدت متفاوت می تواند اثرات بهتری را بر روی بیماران داشته باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره برنامه آب درمانی با شدت متفاوت و متنوع بر روی برخی پارامترهای آنتروپومتری و درمانی بیماران استئوآرتریت میباشد. شرکت کنندگان در این تحقیق ۷۰ نفر از زنان با سن بالاتر از ۵۰ سال بودند که در دو گروه کنترل و آزمایشی بصورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایشیدر یک برنامه تمرینی به مدت ۸ هفته ای، سه جلسه در هفته و به مدت ۶۰ دقیقه در هر جلسه، شرکت نمودند. برنامه تمرینی شامل گرم کردن، تمرینات اصلی و برنامه سرد کردن بود. از شرکت کنندگان در ابتدا و انتهای برنامه تمرینی، متغیرهای، میزان اعتماد بنفس، میزان درد، میزان وزن و میزان چربی خون (کلسترول، تری گلیسیرید) بعمل آمد. از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان اعتماد بنفس در گروه آزمایشی افزایش معنی داری داشت. در خصوص سطح درد نتایج نشان داد که سطح درد در گروه آزمایشی پس از انجام تمرینات آ ب درمانی کاهش معنی داری داشته ولی در گروه کنترل مقایسه بین پیش آزمون و پس آزمون افزایش میزان درد مشاهده شد (P=0/21) مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که وزن افراد، و میزان کل چربی خون کاهش معنی داری را نشان داد. ولی مقایسه پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل تفاوت معنی داری در وزن و میزان چربی خون (P=0/27) نشان نداد. یافته های تحقیق نشان داد که سطح درد، و میزان چربی خون در گروه آزمایشی پس از انجام تمرینات کاهش یافت. یافته های پژوهش حاضر به روشنی فواید استفاده از آب درمانی را در درمان بیماران استئوآرتریت نشان می دهد. با این وجود تحقیقات بیشتری را جهت تأیید یافته های تحقیق حاضر مورد نیاز است.