سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال عبدی – کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حیدر صادقی – فوق دکتری بیومکانیک ورزشی، ارتوپدی و توانبخشی، استاد تمام دانشکده ترب
فتاح مرادی – دکتری فیزیولوژی ورزشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

چکیده:

ثبات پاسچر به عنوان یک عامل مهم در اجرای بهینه مهارتهای فوتبال تکلیفی پیچیده است که شامل شناسایی حسی حرکات بدن، یکپارچگی ورودی حسی و اجرای پاسخ عصبی- عضلانی مناسب می باشد. ثبات مرکزی به عنوان کنترل حرکتی و ظرفیت عضلانی کمری- لگنی- رانی برای حفظ پایداری این ناحیه در برابر پاسچرهای مختلف و نیروهای خارجی وارده است. مطالعات، نقش ثبات مرکزی بر بهبود اجرا و عملکرد را متفاوت نشان داده اند، لوراچیک (۲۰۰۳) تمایل به ثبات ناحیه مرکزی در فوتبالیستها با استفاده از برنامه تمرین پایداری ناحیه مرکزی و پلیومتریک را معنی دار مشاهده نکرد. نیکول کال (۲۰۰۹) بهبود کنترل پاسچر پس از شش هفته تمرینات ثبات ناحیه مرکزی در بزرگسالان سالم و جوان را بیان نمود. با توجه به نتایج متفاوت تحقیقات و اهمیت تمرینات ثبا پاسچر در اجرای مهارتهای فوتبال، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی هشت هفته ای ثبات ناحیه مرکزی بر کنترل ثبات پاسچر پویا در فوتبالیستهای جوان بود.