سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصیبه امینایی – آموزش و پرورش منطقه ۱۲ تهران
مریم ایمنایی – موسسه تحقیقاتی دانشگاهیان

چکیده:

در این پژوهش با تأکید خاصی بر عوامل انگیزش و خودکارآمدی و ویزگی های فردی و محیطی برای ترغیب دانش آموزان به رویکرد یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وبلاگ؛ بر ارتقاء قوه ی تفکر و خلاقیت دانش اموزان متوسطه انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، عده ای از دانش آموزان دختر مقطع هنرستان شهر تهران بودند. ۵۰ نفر (۲۵ نفر گروه کنترل و ۲۵ نفر گروه آزمایش) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی خلاقیت عابدی استفاده شد. نمرات تفاضل پیش آزمون- پس آزمون گره ها، با استفاده از ازمون «t» تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وبلاگ بر ارتقاء قوه ی تفکر و خلاقیت گروه آزمایش مؤثر بوده است. در خصوص مؤلفه های چهارگانه ی خلاقیت نیز، اثر برنامه درسی مبتنی بر وبلاگ بر مؤلفه های سیالیتف ابتکار، انعطاف پذیری، بسط و گسترش معنادار بود.