سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحیم برزگر – دانشجوی دکترای علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
مهراب یادگاری – استادیار گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

جهت مطالعه اثر تیوباسیلوس، گوگرد و ماده آلی بر رشد رویشی و تولید اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در درون گلدان تحت شرایط مزرعهای در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در شهرکرد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۱۰ تیمار به شرح ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد، ترکیب گوگرد با تیوباسیلوس به میزان ۶% وزنی این مقادیر، ترکیب گوگرد و تیوباسیلوس با ماده آلی به میزان ۵% وزنی مقادیر مذکور و تیمار شاهد در ۳ تکرار بودند. نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان داد که تفاوتهای معنیداری در مورد عناصر ریزمغذی مس، روی، آهن و منگنز موجود در خاک گلدانها پس از برداشت و همچنین وزن تر، وزن خشک، تعداد شاخه جانبی و میزان اسانس در بین تیمارهای بهکار رفته وجود داشت. بیشترین مقادیر مس و منگنز قابل جذب موجود در خاک پس از بر داشت، وزن تر و خشک گیاه در آغاز گلدهی و تعداد شاخه جانبی؛ در تیمار ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی و کمترین این مقادیر در تیمار شاهد به دست آمد.