سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شیخ الاسلامی – استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
حسین قمری گیوی – دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود مرادی – استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
یسرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره ی توانبخشی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گشتالت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان-ذهنی و روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و جامعه، کلیه ی مادراندارای کودک کم توان ذهنی شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بود که به صورت در دسترس ۳۰ مادرانتخاب و به شکل تصادفی در گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گروه کنترل (۱۵ نفر) جایگزین شدند. روی گروهآزمایش، ۱۰ جلسه گشتالت درمانی اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانبهداشت جهانی استفاده شد. با آزمون آماری کواریانس فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر گشتالت درمانیگروهی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی مورد تأیید قرار گرفت.