سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا برین – مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرستان آباده
سمانه متقی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی
فاطمه میرزایی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی
ایمان دهیری – دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی

چکیده:

این پژوهش سعی در بررسی تأثیر گرایش به قرآن در سلامت روان و قدرت رهبری، شادی و خودکارآمدی جوانان رادارد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن جوانان شهر صغاد در سال ۱۳۹۳ می باشد. نمونه اینپژوهش ۲۵۰ نفر (۱۲۵ مرد و ۱۲۵ زن) می باشد. که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهششامل: مقیاس سلامت روان؛ مقیاس قدرت رهبری؛ مقیاس شادی؛ مقیاس خودکارآمدی نتایج حاکی از آن است کهبین سلامت روان و قدرت رهبری، شادی وخودکارآمدی جوانان رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نمراتسلامت روان و قدرت رهبری، شادی و خودکارآمد جوانانی که به قرآن گرایش دارند به طور معناداری از میانگین نمراتسلامت روان و قدرت رهبری، شادی وخودکارآمدی جوانانی که به قرآن گرایش ندارند بالاتر است. شاید بتوان گفتپناه بردن به قرآن باعث بهبود کیفیت زندگی جوانان می گردد و در آنها شادی و خودکارآمدی ایجاد می کند.