سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود اسدی داشبلاغ – کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمنداصلی – استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه ، میدا

چکیده:

چکیده اطلاعات کمی درباره نحوه توزیع عناصر غذایی در بخشهای مختلف سنبله گندم در دسترس است . درحالیکه برای افزایش عملکرد دانه بدون تأثیر منفی بر کیفیت غذایی، داشتن این اطلاعات بسیار مهم است . در این پژوهش چگونگی توزیع پتاسیم K کلسیم CAمنگنز MN و رویZN در بخشهای مختلف سنبله (شامل بخشهای پائینی، میانی و بالایی) و همچنین در دانههای با وزن های متفاوت هر سنبلک (شامل دانه های بزرگ وکوچک) در طی روزهای پر شدن دانه بعد از گلدهی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ۸۵ اجرا گردید. طرح آماری به کار رفته کرتهای خرد – کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال زراعی ۸۶شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار می باشد. تیمارهای این آزمایش شامل تیمارهای کودی با۳ و ۴ لیتر در هکتار) و دو رقم گندم مهدوی (دانه درشت) و فلات (دانه ریز) میباشد. غلظت عناصر پر ، سه سطح ( ۰مصرف پتاسیم و کلسیم و کم مصرف منگنز و روی در این آزمایش به ترتیب با دستگاههای طیف سنج و جذب اتمی اندازه گیری شد. غلظت عناصر پر مصرف و کم مصرف در بخشهای مختلف سنبله با وزن دانه همبستگی داشت .بطوریکه غلظت این عناصر در بخشهای میانی سنبله بیشتر از بخشهای دیگر بود. غلظت عناصر غذایی مورد مطالعه دردانه های کوچک و بزرگ هر سنبلک بیانگر کاهش معنی دار غلظت آنها با فاصله از محور سنبله بر روی سنبلک بود .این کاهش غلظت عناصر نسبت به موقعیت قرارگیری دانه ها در محور سنبلک در مقام مقایسه با محور سنبله بیشتر بود. در این آزمایش بین ارقام دانه درشت و دانه ریز تفاوت معنی داری از لحاظ توزیع عناصر غذایی در طول محور سنبله و سنبلک دیده نشد.