سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شاهد تهران
مجید امینی دهقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
سیدعلیمحمد مدرس ثانوی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودشیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد تحقیقی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد انجام گرفت. صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، تعداد کپسول در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ارقام مختلف از نظر تمامی صفات با یکدیگر اختلاف معنی دار دارند. همچنین کود نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین نیز بر تمامی صفات اثر افزایشی معنی داری داشتند. بیشترین عملکرد دانه( ۴/ ۱۷۹۴ کیلوگرم در هکتار) در تیمار رقم داراب- ۱۴ و کاربرد توأم کود شیمیایی ۵۰ کیلوگرم در هکتارو کود بیولوژیک به دست آمد. در کل نتایج نشان داد که کود بیولوژیک نیتروکسین می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای کود شیمیایی نیتروژن باشد