سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان
ابراهیم فتاحی نژاد – دکتری تخصصی خاکشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مدرس دانشگاه پیام نور ام

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودزیستی نیتروکسین بر درصد روغن دانه و همچنین عناصر پر مصرف و کم مصرف موجود در گیاه کلزا آزمایشی در سال زراعی۱۳۸۷ در شهرستان بهبهان به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های – کلزا آزمایشی در سال زراعی ۸۸کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار که جمعاً ۲۴ کرت آزمایشی بود . اجرا گردید و صفاتی از قیبل عملکرد، درصد روغن،نیتروژن موجود در برگ ، فسفر، روی، بر،منگنز و پتاسیم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزارSAS و آنالیز میانگین با آزمون چنددامنه ای دانکن در سطح ۵% مقایسه شدند . نتایج نشان داد که اثرات نیتروکسین بر عملکرد دانه، درصد روغن ، فسفر، نیتروژن، روی، بر و همچنین پتاسیم در سطح احتمال۱% معنی داربودولی دراثرنیتروکسین بر منگنز، اختلاف معنی دار نشد . اثر نیتروکسین بر ارقام مورد بررسی اختلاف معنی دار برصفات عملکرد،درصد روغن، نیتروژن، فسفرو روی در سطح احتمال۱% داشت ولی در عناصر بر ، منگنز و پتاسیم اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج اثرات متقابل نشان داد که تنها درصد روغن دانه در سطح احتمال ۱%و عنصر فسفردر سطح احتمال ۵%معنی دارشدند.