سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا ناظری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
علی کاشانی – استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آزاد کرج
کاظم خاوازی – استاد موسسه اب و خاک
محمد رضا اردکانی – استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آزاد کرج

چکیده:

به منظور بررسی تأثیرکود زیستی میکروبی فسفاته گرانوله بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید رقم دانشجو در شهرستان مهران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از کود شیمیایی فسفر سوپرفسفات تریپل در ۵ سطح (عدم استفاده از کود شیمیایی،استفاده از ۲۵% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۵۰% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۷۵% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۱۰۰% کود شیمیایی فسفر) و کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی در ۲ سطح (عدم استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته،استفاده از کود زیستی میکروبی فسفر) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین استفاده و عدم استفاده ازکود بیولوژیک از نظر عملکرد دانه در سطح آماری % ۵ تفاوت معنی داری مشاهده شد و ببیشترین عملکرد دانه مربوط به فاکتور استفاده از کود بیولوژیک با تولید ۲۲۷۵/۳ کیلو گرم در هکتار بود هم چنین مقادیر مختلف کود شیمیایی فسفره نیز در سطح آماری ۱% اختلاف معنی داری مشاهده شد که نشان دهنده اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی فسفر بر عملکرد دانه است که بیشترین عملکرد دانه در % ۷۵ مصرف کود شیمیایی با متوسط ۲۴۶۸ کیلو گرم در هکتار به دست آمد. در بررسی اثرات متقابل سطوح کودی و کود زیستی از نظر عملکرد دانه مربوط به تیمار استفاده از کود زیستی + استفاده از تیمار ۵۰% کودهای شیمیایی فسفاته با عملکرد دانه ۲۶۸۳ کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با دیگر سطوح کودی و تیمارهای آبیاری معنی دار گردید. اثرات متقابل تیمار کود زیستی و سطوح کودی در مورد صفاتی همچون وزن هزاردانه، ارتفاع بوته تعداد شاخه در بوته تعداد غلاف در بوته شاخص برداشت تعداد دانه در بوته عملکرد دانه و درصد پروتئین معنی دار بود.