سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان، تاکستان، ا
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
سیدعلیرضا ولدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، گروه زراعت، شهر قدس، ایران
مصطفی کرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده:

تشخیص وضعیت رشد گیاهان دارویی در شرایط مختلف آبیاری و تنش خشکی میتواند راهنمای کشت گیاهان مقاوم در مناطق خشک یا کم آب باشد. جهت ارزیابی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر صفات رویشی گیاه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ (cucurbita pepo L.) تکرار، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام شد. عامل در (A بصورت میلیمتر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاس ) I3= و ۱۸۰ I2=120 ، I1= آبیاری در سه سطح شامل: ۶۰ ۱۵ و ۳۰ تن در هکتار بود که به ، کرتهای اصلی که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد و عامل کود دامی در سه سطح شامل: ۰ همراه قارچ میکوریزا در ۲ سطح (کاربرد و عدم کاربرد) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج ۴ مرحله نمونه برداری نشان داد که کاربرد ۳۰ تن در هکتار کود دامی و کاربرد میکوریزا در شرایط بدون تنش ماده خشک، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول را افزایش داد. همچنین بعد از اعمال تنش این صفات کاهش نشان دادند.