سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین پورهادیان – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان- واحد ازنا
نبی هداوند – کارمند جهاد کشاورزی استان لرستان شهرستان ازنا
حسن کاظم اصلانی –

چکیده:

تأمین مواد غذایی و افزایش انتقال مجدد مواد فتوسنتری از طریق مصرف کود شیمیایی و بیولوژی یکی از راه‌های افزایش عملکرد می‌باشد. به‌همین منظور اثر کود ازته و ریزوبیوم بر وزن خشک، انتقال مجدد و عملکرد لوبیا قرمز رقم صیاد، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرک‌المهدی شهرستان‌ ازنا در سال ۱۳۸۸ با تیمارهای صفر(شاهد)، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم ‌در‌ هکتار اوره و ریزوبیوم تنها، ریزوبیوم+۳۰ و ریزوبیوم+۵۰ کیلوگرم ‌در‌ هکتار اوره مورد بررسی قرار گرفت. به‌کارگیری کود شیمیایی ازته و ریزوبیوم باعث افزایش معنی‌دار وزن خشک کل اندام‌های رویشی بوته در زمان گل‌دهی و رسیدگی، درصد وزن خشک ساقه و میزان، کارایی و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و عملکرد بوته گردید. به‌طوری‌که بیش‌ترین مقدار این صفات در مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره و کم‌ترین در عدم استفاده از هر دو نوع کود شیمیایی و زیستی به‌دست آمد. اما مصرف کود باعث کاهش درصد وزن خشک برگ شد. البته در بیشتر مواد تفاوت معنی‌داری بین تیمار ۲۰۰ کیلوگرم و ریزوبیوم + ۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره مشاهده نشد. بنابراین با توجه به نتایج فوق می‌توان با مصرف کود ضمن افزایش عملکرد از طریق فتوسنتز جاری و انتقال مجدد با به‌کارگیری کود بیولوژی از مصرف کود شیمیایی کاست و تولید را به سمت کشاورزی پایدار سوق داد.