سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید ماشاله حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
زهره امینی – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اقلید
مهناز فیض اله زاده اردبیلی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
زهرا خادمی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور تعیین بهترین زمان و مقدار مصرف کودهای گوگردی بر عملکرد گندم این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل دو منبع گوگرد (گوگرد عنصری و سولفات آمونیم) و زمان های مختلف مصرف در سه تکرار در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلید فارس انجام شد. تیمارها عبارت بودند از : ۱- بدون مصرف گوگرد، -۲ مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم گوگرد عنصری در هکتار ۴ ماه قبل از کاشت، ۳- مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم گوگرد عنصری در هکتار ۲ ماه قبل از کاشت، ۴- مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم گوگرد عنصری در هکتار ۱ ماه قبل از کاشت، ۵ – مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم گوگرد عنصری در هکتار در زمان کاشت، ۶- مصرف ۹۶ کیلوگرم گوگرد در زمان کاشت بصورت سولفات آمونیم ( معادل ۴۰۰ کیلو گرم در هکتار سولفات آمونیم حاوی ۲۴ % گوگرد و ۲۱ % ازت )، ۷ – مصرف ۴۸ کیلوگرم گوگرد در زمان کاشت و ۴۸ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی بصورت سولفات آمونیم ( هر مرحله معادل ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار سولفات آمونیم ۸ – مصرف ۳۲ کیلو گرم گوگرد در زمان کاشت و ۳۲ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی و ۳۲ کیلوگرم در هکتار در ،( ۱۳۳ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیم ). نتایج عملکرد دانه در / مرحله گلدهی بصورت سولفات آمونیم ( هر مرحله معادل ۳ سال های مختلف نشان می دهدکه مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم گوگرد عنصری و در زمان های ۲ الی ۴ ماه قبل از کشت و یا مصرف ۴۰۰ کیلوگرم سولفات آمونیوم در زمان کاشت مناسب ترین تیمارها می باشند.