سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین بیچه کشاورزی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
سید محسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر میزان پروتئین محلول در برگ گیاه درمنه خزری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. کلیهی اندازهگیریهای آزمایشگاهی در دانشگاه جامع همدرد هندوستان انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کود شیمیایی (نیتروژن و و کود زیستی در چهار سطح (عدم کوددهی، نیتروکسین (حاوی (N80P و ۸۰ N80P40 ،N40P40 ، فسفر) در چهار سطح ( ۰ باکتریهای محرک رشد ازوتوباکتر و آزوسپیریلوم)، بیوفسفر (حاوی باکتریهای محرک رشد باسیلوس و سودوموناس) و کود ورمی کمپوست بود. کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش محتوی پروتئین محلول در برگ گیاه درمنه خزری گردید و در میان کودهای زیستی، ورمی کمپوست نسبت به سایر کودهای زیستی بیشترین تأثیر را در این افزایش داشت. بیشترین افزایش در بود. N80P محتوی پروتئین محلول در برگ مربوط به تیمار ورمی کمپوست + ۸۰