سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسن بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
سید محسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
مالک ذین العابدین – پروفسور و رئیس دانشکدهی بو یتکنولوژی دانشگاه جامع هم درد هندوستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر محتوی مادهی موثره آرتمیزینین موجود در گیاه درمنه خزری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد . تیمارهای آزمایشی شامل کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر) در چهار سطح (۰ و N80P80 و N80P40 ،N40P40) و کود زیستی در چهار سطح (عدم کوددهی، نیتروکسین (حاوی باکتریهای محرک رشد ازوتوباکتر و آزوسپیریلوم)، بیوفسفر (حاوی باکتری های محرک رشد باسیلوس و سودوموناس) و کود ورمی کمپوست بود. کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش ماده موثره آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری گردید و در میان کودهای زیستی، ورمی کمپوست نسبت به سایر کودهای زیستی بیش ترین تأثیر را در افزایش آرتمیزینین را داشت. بیشترین افزایش در محتوی آرتمیزینین مربوط به تیمار ورمی کمپوست + H80P80 با میزان ۰٫۳۳۴ به دست آمد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد توانایی ازتوباکتر و آزوسپیرلیوم در فرآیند تثبیت نیتروژن و توانمندی سودوموناس و باسیلوس در انحلال فسفاتهای نامحلول به طور موثری باعث افزایش آرتمیزینین شد، نتیجه ی کاربرد کودهای بیولوژیک نقش مفید و موثری در بهبود ویژگیهای رشدی و عملکرد بهتر گیاه درمنه خزری در تولید ماده موثره آرتمیزینین دارد.