سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،
امین فرنیا – مدیر گروه زراعت دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروج
عباس ملکی – رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،
محمد حیدرنژادیان – کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات،

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک ازته و فسفاته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم پاییزه، آزمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار طی سال زراعی ۱۹ ۱۱ ، در شهرستان ایوان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو تیمار کودی بیولوژیک ازته و فسفره با سه نوع کود و یک سطح شاهد برای هر تیمار بودند. کودهای بیولوژیک نیتروکسین، نیتروکارا و بایوفارم برای تیمار کودی ازته و کودهای بیولوژیک بیوسوپرفسفات، فسفاته بارور ۲ و فسفاته بهرشد برای تیمار کودی فسفره مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که ازت تأثیر معنیداری بر تمامی صفات مورد بررسی داشت. تحت تیمار منابع ازت، بیشترین مقدار عملکرد دانه) ۰۶۹ گرم در متر مربع( با مصرف کود بایوفارم بهدست آمد. کودهای بیولوژیک فسفره نیز تأثیر معنیداری بر کلیه صفات مورد بررسی داشتند. بیشترین مقدار عملکرد دانه تحت تأثیر منابع فسفر) ۰۴۰ گرم در متر مربع(، در مورد فسفاته بارور ۲ مشاهده شد. اثر متقابل کودهای بیولوژیک ازته و فسفره بر تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله،۳۲۰ گرم در متر مربع، بهترتیب / ۶۲۴ و ۱ / وزن هزاردانه و عملکرد دانه معنیدار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه با مقادیر ۰ در سطوح تیماری بایوفارم+فسفاته بارور ۲ و شاهد حاصل گردید. در این آزمایش همبستگی مثبت و معنیداری بین عملکرد و اجزاء آن مشاهده شد. بهطور کلی کاربرد جداگانه و یا توأم کودهای بیولوژیک ازته و فسفره میتواند بهبود عملکرد و اجزاء آن را در گندم بههمراه داشته باشد.