سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه اسلامی خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
همت اله پیردشتی – دانشیار، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
محمدعلی بهمنیار – دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فضل شیردل شهمیری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر مقدار عناصر غذایی در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۱ تیمار در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ به صورت گلدانی اجرا گردید. تیمارها شامل خاک مزرعه (شاهد)، کود آلی کمپوست، کود پاستوریزه (کمپوست باگاس+پرلیت)، کود دامی گوسفندی (هر کدام ۱۰ تن در هکتار)، کود شیمیایی، کود کمپوست + و کود شیمیایی، کود پاستوریزه + و کود شیمیایی، کود دامی + و کود شیمیایی بود. براساس نتایج تیمارها جز بر میزان پتاسیم برگ بر میزان عناصر پرمصرف و وزن خشک گل و برگ گیاه تأثیر معنی داری داشتند. تیمارهای کود دامی به همراه و کود شیمیایی، کمپوست به همراه کود شمیایی و کود آلی پاستوریزه بیشترین وزن خشک گل و تیمار کود آلی پاستوریزه به همراه کود شیمیایی بیشترین وزن خشک برگ را داشته است. بیشترین درصد نیتروژن گل در تیمارهای کود شیمیایی، کود آلی پاستوریزه و به همراه کود شیمیایی و بالاترین محتوی فسفر در گل و برگ در تیمار کمپوست به همراه کود شیمیایی (به ترتیب ۵۳ و ۸۸ درصد نسبت به شاهد) مشاهده گردید. همچنین در تیمار کود آلی پاستوریزه به همراه کود شیمیایی بیشترین غلظت پتاسیم در گل و برگ به ترتیب با ۲۲ و ۸۷ درصد افزایش نسبت به شاهد مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان از کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی همیشه بهار دارد.