سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه اسلامی خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
همت اله پیردشتی – دانشیار، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
محمدعلی بهمنیار – دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فضل شیردل شهمیری – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

منظور بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis L.) آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت گلدانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل خاک مزرعه (شاهد)، کود شیمیایی، کود آلی کمپوست ( ۱۰ تن در هکتار)، کود پاستوریزه (کمپوست باگاس +پرلی ت) به مقدار ۱۰ تن در هکتار)، کود دامی گوسفندی ( ۱۰ تن در هکتار)، کود کمپوست + کود شیمیایی، کود کمپوست + کود )شمیایی، کود پاستوریزه + کود شیمیایی، کود پاستوریزه + کود شیمیایی، کود دامی + کود شیمیایی، کود دامی + کود شیمیایی در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که اثر تیمار کودی بر صفات تعداد روز تا گلدهی، تعداد شاخه فرعی و تعداد گل معنی دار بود. براساس نتایج تیمارهای ۱۰ تن در هکتار کود آلی پاستوریزه به صورت جداگانه و به همراه کود شیمیایی، کود دامی ۱۰ تن در هکتار به صورت جداگانه و به همراه کود شیمیایی، کمپوست ۱۰ تن در هکتار به همراه و کود شیمیایی بیشترین تأثیر را بر تعداد روز تا گلدهی و تیمارهای ۱۰ تن کود آلی پاستوریزه به همراه و کود شیمیایی در هکتار و ۱۰ تن کمپوست در هکتار از حداکثر تعداد شاخه فرعی در بوته برخوردار بودند. حداکثر تعداد گل در بوته همیشه بهار در تیمار ۱۰ تن کود دامی به همراه کود شیمیایی مشاهده شد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده تلفیقی از کودهای آلی ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی نقش مفید و مؤثرتری در بهبود ویژگیهای رشدی گیاه دارویی همیشه بهار دارد