سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه پورعزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد
سیف اله فلاح – استادیار اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات منابع مختلف نیتروژن، بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. تیمارهای کوددهی شامل کود اوره، گاوی و تلفیقی به همراه شاهد (عدم مصرف کود) در این آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد ماده خشک، غلظت و جذب عناصر معدنی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و میزان و عملکرد پروتئین بودند. نتایج نشان داد که تمام صفات اندازه گیری در آزمایش به جز غلظت پتاسیم اندام های هوایی به طور معنی داری تحت تأثیر کوددهی قرار گرفتند. استفاده از کود تلفیقی بالاترین عملکرد ماده خشک را به خود اختصاص داد که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری با کاربرد جداگانه کودهای اوره و گاوی داشت.