سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیار و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی قیصری – استادیار،گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی مجیدی – استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمجید میرلطیفی – دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عملکرد و شادابی گیاه تابعی از الگوی توسعه ریشه آن می باشد. با توسعه صفات ریشه نظیر طول ریشه در توده خاک، جذبآب و مواد غذایی برای رشد و نمو گیاه فراهم می گردد و گیاه می تواند بهتر رشد و نمو کند. از آنجاییکه مدیریت آب آبیاری از مهمترین عوامل بر الگوی رفتاری صفات ریشه می باشد، این تحقیق در تابستان سال ۱۳۸۹ به روی ریشه گیاه ذرت (.mays(Zea L در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت پذیرفت. مقادیر تیمارهای آبیاری ۵۵، ۷۰، ۸۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه بود. تیمار ۱۰۰ نیاز آبی به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نمونه برداری از ریشه در مراحل ۶-۷ برگی، ۱۲-۱۳ برگی، تاسل دهی و شیری شدن دانه ها صورت پذیرفت. طول و قطر ریشه در چهار مرحله مذکور اندازگیری شد. درضمن، نسبت وزن ریشه به شاخه نیز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در برقراری ارتباط بین اندام هوایی و ریشه محاسبه گردید. طول ریشه در تیمار شاهد دارای بالاترین مقادیر بودند، همچنین با افزایش آب آبیاری مقادیر آنها افزایش می یافت. قطر ریشه نیز در تیمار شاهد دارای کمترین مقدار بود و با افزایش تنش، افزایش می یافت تا بتواند سطح جذب بیشتری درریشه ها فراهم نمایید و با اثر تخریبی تنش مقابله کند. با مقایسه میانگین اثر تیمارها مشاهده گشت، اگر اندکی تنش آبی را در سطح ۵ درصد بپذیریم تفاوت معنی داری بین تیمار ۸۵ و ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه وجود ندارد و می توان به منظور استفاده بهینه از منابع آب از تیمار ۷۰ درصد نیاز آبی استفاده گردد.