سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز،
سیدمسعود یعقوبی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران
حسن روحی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

آب زیرزمینی بعنوان یک منبع تجدیدپذیر و قابل دسترس همواره در بس یاری از مناطق خصوصا مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه بوده است. برنامهریزی م دیریتی بر ای استفاده از منابع آب زیرزمین یبیش از هرچیز نیازمند آگاهی از وضعیت کمی و کیفی آن است. دشت خ ویسکه یک ی از دش ته ای استان خوزستان است، به منظور رفع نیاز آب کشاورزی خود وابست گی زیاد ی به آب زیرزمین ی دارد. دراین تحقیق نقش کمیت و کیفیت آب زیرزمینی بعنوان دو پارامتر مهم کنترل کننده مقدار و محل پمپاژ از آبخوان دشت خویس بررسی گردید. برای این منظور نقشه های سطح ایستابی و نقشههای کیفی آبزیرزمینی بر اساس طبقه بندی ویلکاکسبرای یک دوره خشک و یک دوره تر رسم و مق ایس ه گردیدن د. نتایج نشان میدهد تغذیه مناسب دشت از سازند کنگلومرای بختیاری باعث شده است که با وجودتعداد زیاد چاههای بهرهبرداری موجود، آبخوان در همه زمانها از نظر کمی پاسخگ وی تقاضا بر ای پمپاژ باشد. از طرف دیگر به علت وجود سازندهایی با لیتولوژی نامناسب، در بسیاری از قسمتهای شر قیو مرکزی دشت، با مشکل غلظت بالای شوری آبزیرزمینی مواجه هستیم که بهره بردا ری از آبخوان را در مناطق مذکور محدود نموده است