سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شاهد
عبدالامیر بستانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شاهد

چکیده:

فرآهمی فسفر به عنوان یک عنصر ضروری در خاکهای آهکی و فقیر از مواد آلی به عنوان یک چالش اساسی مطرح می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کمپوست زباله شهری و مقایسه آن با منابع شیمیایی فسفردار بر توزیع فسفر در فرآکشن های مختلف در خاکهای آهکی می باشد. بدین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل نوع خاک و منبع فسفر ( کمپوست زباله شهری ، کود شیمیایی فسفردار و مخلوط کمپوست زیاله شهری و کود شیمیایی) بودند. نتایج نشان داد که کمپوست زباله شهری بطور معنی داری باعث افزایش فسفر قابل استخراج به روش اولسن در خاک می شود(P≤۰٫۰۱). همچنین نتایج نشان داد که کمپوست زباله شهری باعث جلوگیری از ورود فسفر محلول به جزء پیوند یافته با کربناتها می شود(P≤۰٫۰۱).