سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا چنگیز دلیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مجید عاشوری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تیمور رضوی پور کومله – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثر کمپوست آزولا و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۹۰ در موسسه تحقیقات برنج اجرا شد. عامل اول نیتروژن در سه ۷/ ۵ و ۵ ،۲/ سطح [شاهد، ۶۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار] و عامل دوم کمپوست آزولا (براساس وزن خشک) در ۴ سطح [شاهد، ۵ تن در هکتار] بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، تعداد خوشه و تعداد پنجه در ۱۲۷ سانتیمتر)، / که بیشترین عملکرد دانه ( ۶۵۶۲ کیلوگرم در هکتار)، ارتفاع گیاه ( ۵ (p<0/ سطح احتمال ۱% معنیدار بود ( ۰۱ ۹) در مصرف ۱۲۰ کیلوگرم نیتروزن در هکتار بدست آمد. اثر سطوح مختلف / ۸ در بوته) و تعداد پنجه ( ۵۱۷ / تعداد خوشه ( ۳۹۲ کمپوست آزولا و همچنین اثر متقابل نیتروژن و آزولا بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمی معنیدار نشد.