سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم شیرمحمدی – کارشناس ارشد رشته بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
ناصر علی اصغرزاد – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سیامک یزدانی عربلو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی زراعت واحد
بابک شرمحمدی – دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

با توجه به اهمیت تنوع زیستی در مباحث کشاورزی و لزوم استفاده از پتانسیلهای میکروبی خاک در جهت افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی، شناسایی مکانیسمهای سود رسانی میکروارگانیسمهای خاک به گیاهان اهمیت ویژهای دارد. در این آزمایش اثر سه غلظت صفر، نصف و کامل از عناصر فلزی آهن، مس، روی و منگنز در محلول غذایی راریسون بر میزان ترشحترکیبات کیلیت کننده از ریشههای گیاهان گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میکوریز، در بستر کشت پرلیت مورد مطالعه قرار گرفت. در هیچ یک از ترکیبات تیماری همزیستی میکوریزی مشاهده نشد ولی یکسری تفاوتها از نظر تولید ترکیبات کیلیت کننده بین تیمارهای مختلف قارچی مخصوصا دًر استفاده از سطح فاقد عناصر فلزی مشاهده گردید. همچنین در کمبود شدید عناصر فلزی تیمارهای قارچی گلوموس اینترارادیسز و شاهد به ترشح ترکیبات کیلیت کننده بیشتر تحریک گردیدند