سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد همایون فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رسول اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رضا غنجعلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در مدیریت آبیاری، کمآبیاری روشی است که بر اساس آن ضمن عدم وارد شدن خسارات شدید به گیاه در اثر تنشخشکی، در مقدار آب صرفهجویی میشود. به منظور تعیین تأثیر کمآبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آبذرتدانهای رقم سینگل کراس ۷۰۴ با استفاده از سیستم آبیاری قطرهای نواری، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در قالب ۴ تیمار آبیاری (نیاز آبی خالص گیاه (تیمار شاهد) و سه تیمار، مکش در ۱/۵FC, 1/2FC و ۱/۸FC)، بصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارزوئیه واقع در استان کرمان اجرا گردید. تیمارهای مورد مطالعه، از لحاظ میزان عملکرد محصول، دور آبیاری، آب مصرفی، کارایی مصرف آب، برخی از اجزای عملکرد و معیار اقتصادی نسبت منفعت به هزینه ارزیابی گردیدند. نتایج تحقیق نشان میدهد، تیمار شاهد با عملکرد ۹۳۹۳ کیلوگرم در هکتار و با اختلاف ۴ درصدی نسبت به تیمار مکش در ۱/۲FC در بهترین جایگاه قرار گرفته است این در صورتی است که حجم آب مصرفی و کارایی مصرف آب این تیمار به ترتیب ۱۰ درصد بیشتر و ۶/۵ درصد کمتر از تیمار مکش در ۱/۲FC میباشد. وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف و ردیف دانه در بلال در تیمار مکش در ۱/۲FC نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۵،۶/۵ و ۶/۵ درصد کاهش داشت اما این تیمار در ارزیابی اقتصادی در جایگاه خوبی قرار گرفت. بنابراین استفاده از روش کمآبیاری در کشت ذرتدانهای با تیمار مکش در ۱/۲FC در منطقه ارزوئیه استان کرمان می تواند راهکاری مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کارایی مصرف آب در دورههای خشکسالی باشد.