سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهری یوسفی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
وحید نصراله زاده اصل – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

با توجه به اینکه توت فرنگی گیاهی حساس به شوری است و منابع آب شیرین نیز رو به کاهش است، اهمیت اساسی استفاده از آبهای شور با مکمل های غذایی مختلف ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق تأثیر کلریدکلسیم به منظور کاهش اثرات مضر شوری در محلول های غذایی سیستم کشت بدون خاک در توت فرنگی رقم کاماروزا مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش شامل سه نوع محلول غذایی بر پایه محلول غذایی هوگلند و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. در تیمار اول گیاهان در محلول غذایی هوگلند به عنوان شاهد کشت شدند، تیمار دوم شامل محلول غذایی به اضافی ۳۰ میلی مولار کلریدسدیم و تیمار سوم شامل محلول غذایی به اضافی ۳۰ میلی مولار کلرید سدیم و ۵ میلی مولار کلریدکلسیم بود. نتایج نشان داد که رشد و عملکرد گیاهان رشد یافته در شرایط NaCl بالا کاهش یافت. کاربرد کلسیم در محلول غذایی محتوی شوری ۳۰ میلی مولار، باعث افزایش وزن تر و خشک بوته، وزن تر و خشک میوه و اندازه میوه نسبت به محلول غذایی فقط با شوری ۳۰ میلی مولار گردید و تفاوت معنی داری را با شاهد نشان نداد. در نتیجه با توجه به کمبود منابع آب شیرین، در این تحقیق نشان داده شد که با کاربرد کلسیم در محیط کشت گیاه، اثرات نامطلوب حاصل از شوری بر روی گیاه کاهش یافت.