سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فهیمه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان
محمد اسماعیل امیری – دانشیار دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر کلرید کلسیم و جیبرلیک اسید روی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گل مریم رقم پیئرل دابل آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۱۶ تیمار و سه تکرار در شهرستان طارم استان زنجان صورت گرفت. در این تحقیق بوته های گل مریم ۲۰ روز قبل از برداشت با چهار سطح ۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ ppm کلرید کلسیم و چهار سطح ۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ ppm جیبرلیک اسید محلول پاشی گردیدند و پس از برداشت، به آزمایشگاه منتقل و در آب مقطر قرار داده شدند. در طول آزمایش صفاتی از قبیل نشت الکترولیت، تعداد گلچه های باز شده، محتوای نسبی آب گلبرگ و میزان تولید اتیلن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بکارگیری تیمار ۴۵۰ppm جیبرلیک اسید در سطح احتمال ۵ درصد بر تمامی صفات مورد ارزیابی تأثیر معنی دار داشت و همچنین بکارگیری کلرید کلسیم با غلظت ۴۵۰ppm باعث کاهش میزان تولید اتیلن در سطح احتمال ۵ درصد در مقایسه با شاهد گردید. اثر متقابل جیبرلیک اسید ۴۵۰ppm و کلرید کلسیم ۱۵۰ppm محتوای نسبی آب گلبرگ را افزایش و ترکیب جیبرلیک اسید ۴۵۰ و کلرید کلسیم ۱۵۰ppm تولید اتیلن را کاهش داد.