سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم شوشتری – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و مدرس مدعو دانشگاه پیام ن
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هدف از این تحقیق تحلیل رفتار پذیرش صیفی کاران شهرستان شوشتر در زمینه مدیریت تلفیقی آفات بوده است. صیفی کاران این شهرستان با جمعیت ۱۱۰۰ نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند بر اساس جدول کرجی و مورگان ۲۸۵ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین گردیدند. بر اساس مشخصات جامعه روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد و پس از تأیید روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی از ضریب کرونباخ آلفا استفاده شد که ضریب حاصل برای تمام بخش های پرسش نامه بالای۰/۷ محاسبه گردید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی همبستگی و تحلیلی از نوع علی ارتباطی است . طبق نتایج حاصل از تحقیق۴۵/۱ درصداز صیفی کاران در کلاس های آموزشی ترویجی شرکت کرده و ۵۴/۸درصد در کلاس ها شرکت نکرده بودند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین سطح تحصیلات، دانش فنی، درآمد محصول، کل زمین تحت مالکیت، مقدار زمین آبی، مقدار زمین دیم، سطح مکانیزاسیون، منزلت اجتماعی و میزان دسترسی به کانال های ارتباطی با سطح رفتار پذیرش صیفی کاران در سطح ۰/۰۱ رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد . همچنین نتایج تحقیقی نشان داد که بین سطح رفتار پذیرش صیفی کاران در زمینه مدیریت تلفیقی آفات بر حسب نوع نظام بهره برداری و شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی اختلاف معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که متغیرهای منزلت اجتماعی، دانش فنی، سن و نگرش به طور تعاملی توانایی تبیین ۵۶ درصد تغییرات متغیر وابسته را دارا بوده است