سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

چکیده:

مقدار قابل توجهی فسفر به شکل غیر محلول در خاک وجود دارد وبعضی از باکتریهای خاکزی ظرفیت آزاد سازی فسفر نامحلول را جهت رشد گیاه ندارند. کمبود این عنصر در حال حاضر با کاربرد کودهای شیمیایی جبران میگردد. کودهای شیمیایی اثرات مضری بر محیط زیست داشته و کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش میدهند. این آزمایش به منظور بررسی اثر باکتریهای آزاد کننده فسفر در آفتابگردان روغنی رقم پروگرس به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ساختار فاکتوریل با ۴ تکرار در ۲ سطح باکتریهای آزاد کننده فسفر ( B1 : مصرف فسفر بیولوژیک، B2 : عدم مصرف فسفر بیولوژیک) و ۴ سطح مصرف کود فسفره ( ۱۵۰ : P1 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم، ۳۰۰ : P2 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم، ۱۵۰ : P3 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و ۳۰۰ : P4 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل) طی سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با تلفیق فسفر بیولوژیک و فسفات آمونیوم صفات قطر طبق، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه در هکتار، درصد روغن به طور معنی -داری افزایش یافت. در مجموع میتوان نتیجه گرفت که با مصرف باکتریهای آزاد کننده فسفر میتوان بدون کاهش عملکرد دانه مصرف کود فسفر را تا ۵۰ درصد کاهش داد