سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سودابه مفاخری – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
رضا امیدبیگی – استاد سابق گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه سفیدکن – استاد و هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
فرهاد رجالی – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

بادرشبی (Dracocephalum moldavica) گیاهی علفی و یکساله از خانواده نعناییان است که از اهمیت زیادی در ایران و جهان برخوردار بوده و از اسانس حاصل از پیکر رویشی آن در صنایع مختلف داروسازی، غذایی و آرایشی و بهداشتی استفاده میشود. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی شامل مقدار اسانس و میزان ژرانیول، ژرانیال و ژرانیل استات در اسانس، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عاملهای ورمی کمپوست (صفر، ۱۵ و ۳۰ درصد حجم گلدان)، ازتوباکتر (کاربرد و عدم کاربرد) و بیوفسفات (کاربرد و عدم کاربرد) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ به صورت گلدانی در مز رعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به اجرا درآمد. مقایسه میانگینها توسط آزمون مقایسه دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین مقدار اسانس در پیکر رویشی (۰/۷۴ درصد) و بیشترین میزان ژرانیل استات در اسانس (۶۱/۱ درصد) در تیمار سطح سوم ورمی کمپوست حاصل شد. همچنین بیشترین مقدار ژرانیول در اسانس( ۲۴/۲۴ درصد) در تیمار سطح دوم ورمی کمپوست×عدم کاربرد بیوفسفات و بیشترین مقدار ژرانیال در اسانس (۱۸/۱۶ درصد) در تیمار سطح دوم ورمی کمپوست × عدم کاربرد ازتوباکتر، حاصل شد.