سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید عبدالرحمان کلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا اصغری – استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سجاد ریائی – استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی اثرات پوشش ژل آلوئه ورا بر روی خواص کیفی و میزان ویتأمین ث میوه شلیل رقم مغان در دمای ۲۰ درجه بود میوه ها در ژل آلوئه ورا با غلضت های ۲۰% و ۲۵% و ۳۳% و نیز آب مقطر (شاهد) به مدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند و ارزیابی در ۳۰ روز پس از شروع انبارداری صورت گرفت. صفات مورد بررسی شامل مواد جامد قابل حل (TSS) ، اسیدیته کل pH ،(TA) آب میوه، سفتی و میزان اسیداسکوربیک بودند. نتایج حاصله نشان داد کاربرد ژل آلوئه ورا به طور معنی داری باعث حفظ pH میوه های تیمار شده طی دوره انبارداری گردید. همچنین کاربرد سطوح مختلف ژل آلوئه ورا باعث حفظ و افزایش بهتر اسکوربیک اسید در مقایسه با شاهد شد ولی تاثیر سطوح مختلف ژل روی صفات سفتی،مواد جامد قابل حل و اسیدیته کل در سطح ۵ درصد معنی دار نبود.