سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصوره خمیری ثانی – کارشناس ارشد میوه کاری دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
وحیده مجدی – کارشناس ارشد میوه کاری دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمد رضا اصغری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تأثیر کاربرد پوتریسین و نیتریک اکسید در غلظتهای مختلف بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه های انگور رقم سفید بیدانه بررسی شد. میوه ها با سدیم نیتروپروساید (ماده آزاد کننده نیتریک اکسید) در غلظتهای (۰ و ۳ و ۵ و ۷ میکرو مولار) و پوتریسین در غلظتهای ( ۰ و ۱ و ۲ میلی مولار) و ترکیب های مختلف آن ها، تیمار شدند و در دمای ۱-۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵-۸۵% به مدت ۳ ماه نگهداری شدند. پس از ۳ ماه میزان آنتی اکسیدان کل محاسبه شد. نتایج نشان داد که تیمارهای پوتریسین و نیتریک اکسید در سطح احتمال ۱% باعث افزایش آنتی اکسیدان کل در طول دوره نگهد اری شدند. تیمار ۲ میلی مول در لیتر پوتریسین و ۷ میکرومول در لیتر نیتریک اکسید بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند. نتایج پژوهش نشان می دهد که استفاده از نیتریک اکسید و پوتریسین می تواند به عنوان راهبرد مؤثری در تکنولوژی پس از برداشت میوه انگور رقم سفید بی دانه معرفی گردد.