سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهراسادات راست قلم – دانشجوی کارشناسی ارشد و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورا
مهران هودجی –
حمیدرضا جوانمرد –

چکیده:

امروزه به دلایل فعالیت های مخرب بشر خاک های آلوده به فلزات سنگین در بسیاری نقاط جهان از مشکلات زیست محیطی محسوب شده و راهکارهای متفاوتی برای بدست آوردن محصول و عملکرد مناسب در این خاک ها پیشنهاد می گردد. بدین منظور، پژوهشی جهت ارزیابی تأثیر افزودن نانو سوپر جاذب به بسترهای کشت آلوده به سرب و نیکل روی رشد و عملکرد کلزا، در گلخانه پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان انجام شد. در این آزمایش گلدان هائی با تیمار خاک آلوده به ۴۱۷/۵ ppm سرب و نیز تیمار خاک آلوده به ppm 87/5 نیکل، هر یک با دو تیمار حضور هیدروژل به میزان ۵ گرم درون گلدان ها ( ۷% وزنی خاک) و نیز عدم حضور هیدروژل، آماده و کشت شد. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه، تعداد غلاف، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه مربوط به تیمار استفاده از خاک آلوده به سرب به همراه نانو سوپر جاذب و کمترین رشد رویشی مربوط به تیمار حاوی خاک آلوده به نیکل بدون حضور نانو سوپر جاذب می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، کلزا قادر به رشد و عملکرد بهتری در خاک آلوده به سرب به نسبت خاک آلوده به نیکل است. علاوه بر این، افزودن ۷% وزنی نانو سوپر جاذب (هیدروژل) به بستر کشت سبب افزایش به سزائی در رشد رویشی و عملکرد محصول کلزا می شود