سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی مجاهدی – دانشجوی ارشد اگرواکولوژی پردیس کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان –
هادی قربانی –
مهدی رحیمی –

چکیده:

امروزه استفاده از گیاهان زراعی به همراه قارچهای میکوریزی جهت رفع آلودگی از خاکهای آلوده به عناصر سنگین توصیه میشود. به منظور برسی تأثیر کاربرد میکوریزا و کلات EDAT، بر برخی از صفات رویشی گیاه ذرت در سطوح مختلف آلودگی سرب آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کاملا تصادفی اجرا گردید.تیمارهای این آزمایش شامل عنصرسرب در ۳ سطح ۰(شاهد)، ۲۰۰ و ۴۰۰(ppm) در خاک ،قارچ میکوریزا در ۲ سطح(تلقیح و عدم تلقیح) وکاربردکلات EDTA در ۳ سطح صفر، ۵ و ۱۰((mmol/lit بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار سرب بطور معنی داری(P<0.01 ) بر روی میانگین وزن ریشه، اندام هوایی، کلروفیل و درصد کلونی زایی تاثیر کاهشی داشته است. همچنین تیمار EDTA نیز بر روی تمام صفات به جزء نسبت وزنی ریشه به ساقه و میزان کلروفیل تاثیر معنی داری(P<0.01 ) داشته است. تیمار میکوریز فقط بر میزان کلونی زایی اثر معنی دار داشته است و اثرات متقابل این ۳ تیمار نیز از لحاظ آماری معنی دار نبود.