سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
علیرضا حسین پور –
احمد کریمی –

چکیده:

این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر لجن فاضلاب شهری شهرکرد بر غلظت عناصر کم نیاز کاتیونی در خاک‌های تحت کشت ذرت علوفه‌ای در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت آزمایش گلدانی انجام گردید. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از: بافت خاک لومی شنی (S1)، لومی رسی شنی (S2) و لومی (S3) و ۵ سطح لجن فاضلاب که در چهار تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم نیاز کاتیونی در سطح ۱% تفاوت معنی داری داشته است. نتایج مقایسه میانگین این پژوهش نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در سطح ۲ درصد وزنی در تمامی خاک‌ها بر غلظت عناصر اندازه‌گیری شده نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری داشته است و همچنین نتایج نشان داد که در اثر مصرف لجن فاضلاب بیشترین غلظت این عناصر مربوط به تیمار SW4 و کمترین غلظت مربوط به تیمار SW0 می‌باشد. که نشان‌دهنده این است که کاربرد لجن فاضلاب باعث افزایش غلظت قابل دسترس این عناصر می‌گردد.