سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
علیرضا حسین پور –
احمد کریمی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کاربرد لجن فاضلاب شهری بر عملکرد گیاه ذرت علوفه‌ای تحقیقی گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد به‌صورت آزمایش گلدانی و به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور بافت خاک (لومی شنی، لومی رسی شنی و لومی) به ترتیب تیمارهای (S1، S2 و S3) و سطوح مختلف لجن فاضلاب (شاهد بدون مصرف کود شیمیایی، شاهد با مصرف کود شیمیایی، ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ درصد وزنی لجن فاضلاب) به ترتیب تیمار (SS0،F ، SS1، SS2،SS3 و SS4) در چهار تکرار انجام شد. آزمایش در طول یک دوره‌ی رشد رویشی گیاه ذرت علوفه‌ای انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب بر ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد برگ، وزن خشک و تر اندام هوایی گیاه ذرت علوفه‌ای در سطح ۱% تفاوت معنی‌داری داشته است. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در سطح ۲ درصد وزنی در تمامی خاک‌ها بر مشخصات اندازه‌گیری شده نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری داشته است و همچنین نتایج نشان داد که در اثر مصرف لجن فاضلاب بیشترین ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد برگ، وزن خشک و تر اندام هوائی گیاه ذرت علوفه‌ای مربوط به تیمار SS4 می‌باشد.